فرخ asked 10 ماه ago

باسلام خواهرم كمردردداردوازكمرش MRIگرفته ايم حال ازدكترتقاضامندم كه اگربرايشان مقدورمي باشدنتيجه عكس هاي MRIوجواب آنرابرايمان تشريح كنددرضمن اگرتمايل به ديدن عكس هاوجواب راداشته باشندآنهارا ارسال مي كنم.باتشكر