فرخ asked 2 سال ago

باسلام خواهرم كمردردداردوازكمرش MRIگرفته ايم حال ازدكترتقاضامندم كه اگربرايشان مقدورمي باشدنتيجه عكس هاي MRIوجواب آنرابرايمان تشريح كنددرضمن اگرتمايل به ديدن عكس هاوجواب راداشته باشندآنهارا ارسال مي كنم.باتشكر